تبلیغات شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

یکی از رویکردهای مهم نیل به اهداف توسعه کشاورزی و تامین امنیت غذایی در کشور ، یکپارچگی اراضی کشاورزی و بستر سازی در بهره گیری از فناوری های نوین در افزایش تولیدات بخش کشاورزی و دامپروری است . در این راستا شرکت  کشاورزی و دامپروری یاسوج  به عنوان یکی از قطب های مهم تولید با در اختیار داشتن منابع و ظرفیت های بزرگ و نیروی انسانی توانمند، در راستای نیل به اهداف بلند مدت توسعه کشاورزی ایران و تحقق سند چشم انداز این بخش تشکیل شده است.