بازدید دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج از شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج

دانشجویان دانشگاه دولتی یاسوج روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۸/۰۹/۲۷  از شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج بازدید بعمل آوردند.