بازدید وبرگزاری جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار استان در شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج