برگزاری جلسه کمیته فنی، عملکرد ۹ ماهه شرکت کشاورزی ودامپروری یاسوج