برگزاری دهمین جلسه اعضای محترم هیأت مدیره شرکت

دهمین جلسه اعضای  محترم هیأت مدیره شرکت به منظور بررسی عملکرد ده ماهه شرکت وپیشبرداهداف شرکت در روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در دفتر مدیر عامل محترم شرکت برگزارشد.