درباره شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج به ظرفیت ۲۱۰۰ راس گاو و تولید شیر به مقدار ۱۲۰۰۰ تن در سال زیر مجموعه شرکت هلدینگ کشاورزی و دامپروری پارس بنیاد مستضعفان می باشد. تولید شیر با بار میکروبی پایین در مقایسه با تولید به روش سنتی از مشخصه های بارز محصول تولیدی این طرح می باشد.